Kolding, Holbergsparken

Akutte skader:

Akutte skader såsom et sprunget vandrør, brand- eller stormskade og lign. skal straks meddeles til kontoret på tlf. 2483 1591 eller 40417015. Tager vi ikke telefonen, skal du skadesminimere så meget som muligt ved f.eks. at lukke for vandet. Tager vi ikke telefonen efter du har prøvet flere gange, og efter du har fremsendt SMS til begge numre, skal du ringe til den nærmeste døgnåbne håndværker, og så skal du kontakte os næste morgen kl. 8.00, når kontoret åbner igen.

Antenne:

Leveres af Tre-for (Yousee), der betales for grundpakken sammen med huslejen, dette kan ikke fraviges.

Fraflytningsopgørelse:

Der går 6-8 uger fra lejemålet ophører, til vi fremsender en flytteopgørelse .

Forsikring:

Forsikring af indbo og hvidevarer samt glas- rude- og kummeforsikring påhviler lejer. Udlejer dækker ikke udgifter som følge af skader på genstande omfattet af disse forsikringer. Udlejer har på bygningerne alene tegnet brandforsikring, hvorfor skader på døre, vinduer m.v. er for lejers risiko.

Fællesarealer:

Der må ikke stilles/efterlades cykler, barnevogne m.v. på ejendommens fællesarealer.

Der må ikke kastes cigaretskodder, flasker og lign. på ejendommens fællesarealer, og vi skal anmode om, at man husker at rydde op efter sig.

Dette gælder også hundes efterladenskaber, der skal samles op. Sker det ikke kan vi inddrage dyretilladelsen til hunden.

Fællesarealer er til lejernes fælles brug.

Have og hegn:

Lejer skal passe haven, så den til enhver tid fremstår velplejet. Hækken må ikke blive højere end 160 cm. Lejer skal sørge for at slå græs, fjerne ukrudt, klippe hæk  (på begge sider hvis den vender mod rabat eller fællesareal) og

holde hækken fri for ukrudt ca . 20 cm (på begge sider hvis den vender mod rabat eller fællesareal).

Udlejer sætter hegn op ved terrassen, og lejer må hegne yderligere ind – dog max 8 fag i alt pr. bolig.

Hegnet skal være af typen ”PLUS TREND” hegn varenr. 16408-1. VoresHjem kan dog dispensere fra dette.

Der må godt opsættes et lavere grønt trådhegn opsat på jernpinde omkring haven, med henblik på at holde børn og husdyr inde i haven.  Dette hegn må max. være 100 cm i højden.

Har man som lejer særlige ønsker til haven, f.eks. japansk have, fuglevoliere mv., skal udlejer kontaktes og man skal have en tilladelse herfra.

Der må ikke opsættes trampolin i haven.

Husdyr – se også vores hjemmeside www.VoresHjem.com:

Lejer kan holde husdyr under følgende betingelser:

Der skal være en dyretilladelse, der er udfyldt af lejer og underskrevet af både lejer og udlejer.

Der må højst holdes to husdyr i lejemålet. Der må ikke opdrættes dyr i lejemålet.

Hvis der skal holdes hund i lejemålet, skal der indbetales 1 måneds forudbetalt leje ekstra.

Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af andre lejere kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Dette gælder f.eks. slanger, skorpioner, rotter og krybdyr. Der må ikke holdes større hunde eller hunde der kategoriseres som kamp- muskel- eller brugshunde m.v.  Udlejer alene definerer, hvad der hører under disse kategorier.

Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved f.eks. deres opførsel, lugt eller støj, herunder gående hunde. Udlejer fortager alene denne vurdering.

Hunde må ikke løbe frit og deres efterladenskaber skal samles op, elleres kan dyretilladelsen inddrages.

Udlejer kan give dispensation til at holde et husdyr som ikke opfylder ovennævnte punkter. Dispensationen skal gives skriftligt og gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved f.eks. trudende opførsel, lugt eller støj. Udlejer alene vurderer, hvorvidt dyret er til gene, og udlejer kan i så fald tilbagekalde dispensationen og kræve dyret bortskaffet.

Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejemålet i tilfælde af, at lejeren trods påmindelse holder husdyr i strid med ovennævnte.

Ovennævnte regler gælder også for besøgende husdyr.

Kontaktoplysninger:

Det er vigtigt, hvis lejer skifter e-mail adresse eller telefonnummer, at der gives besked på kontoret, da vi nogle gange har brug for hurtigt at kunne komme i kontakt med vores lejere.

Maling af lejemålet:

Alle rum, undtaget badeværelse, males med PP Mestermaling glans 10, farvekode S/0500-N, badeværelse/toilet males med PP Mestermaling glans 25 100% acryl, farvekode S/0500-N. Alle træpaneler males med Acryl emalje Ral 9010 glans 35.

Parabol:

Der må ikke opsættes paraboler, antenner eller lign. på eller ved boligen.

Der kan i enkelte tilfælde gives dispensation, dog kun efter aftale med kontoret.

PBS:

Lejer har pligt til at tilmelde sig automatisk betaling af husleje via PBS ellers opkræves et opkrævningsgebyr på kr. 22,00 pr. mdr. (2016)

Postkasser:

Lejer har ansvaret for at sikre postkassen ved nytår. Såfremt dette ikke sker skal lejer betale for en ny postkasse.

Renovation:

Lejer skal følge renovationsselskabets regulativer for tømning, herunder også affaldssortering.

Storskrald, pap, flasker og lign. skal lejer bortskaffe via kommunens genbrugsstationer.

Såfremt udlejer er nødt til at bestille ekstra tømning, skal lejer selv betale for denne ydelse.

Snerydning:

Udlejer sørger for snerydning på ejendommens veje og fællesområder. Dette sker, når der er faldet sne i et sådant omfang, at sneen forhindrer en normal afvikling af færdsel i området. Normalt vil snerydning ske mellem kl. 7.00 og 21.00.

Det er lejer der sørger for fejning og saltning incl. snerydning og saltning på egne stier, indkørsel og fortov.

 

Støj (TV, radio o.lign)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vise hensyn overfor de andre beboere og undgå unødig støj i lejemålet samt på ejendommens fællesarealer.

Når du benytter radio, TV o.lign. skal dette ske med fornøden hensyntagen til de andre beboere i området.

Som hovedregel  skal der være ro efter kl. 22.00 i hverdagene og efter 24.00 i weekenderne/helligdage.

Udendørs:

Der medfølger 1 parkeringsplads pr. bolig til personbiler.

Der må ikke parkeres eller opstilles biler uden nummerplader, bilvrag, både, trailere, campingvogne eller lign. i området, dette gælder også lejemålets have.

Dog må man gerne have en campingvogn stående på ejendommen i op til 1 uge i forbindelse med klargøring til ferie.

Det er ikke tilladt, at have køretøjer over 3500 kg holdende på ejendommens område.

Kør altid forsigtigt på ejendommens område, og husk at tage hensyn til børn mv.

Udluftning:

Der må ikke stilles på ventilationsanlægget, da det er indreguleret af en professionel tekniker.

Filtre i anlægget skal skiftes af lejer hver 6. måned. Det påføres i et skema på anlægget, hvornår dette er gjort af lejer.

Filtre kan købes hos VoresHjem A/S.

Tørres tøj indendørs skal det foregå i aflukket rum med åbent vindue.